Aaye Mil Gursikh Aaye Mil Tu

Sung By Bhai Dalbir Singh Amritsar

tilNg mhlaa 4.

 hri keeAaa kthaa khaaneeAaa guri meeti sunaaEeeAaa.

blihaaree gur Aaapnay gur kAu bli jaaEeeAaa. |1|

AaaEi milu gursikh AaaEi milu too mayray guroo kay piAaaray. rhaaAu.

hri kay gun hri bhaavday say guroo tay paaEay.

 jin gur kaa bhaanaa mNniAaa tin ghumi ghumi jaaEay. |2|

jin stiguru piAaaraa daykhiAaa tin kAu hAu vaaree.

 jin gur kee keetee chaakree tin sd blihaaree. |3|

hri hri tayraa naamu hai dukh maytnhaaraa.

gur sayvaa tay paaEeeAai gurmukhi nistaaraa. |4|

jo hri naamu DhiAaaEiday tay jn prvaanaa.

 tin vithu naanku vaariAaa sdaa sdaa kurbaanaa. |5|

 


Add Your Comment