Abb Gur Ram Das Ko Milee Vaddayee

Sung By Bhai Dalbir Singh Amritsar

Savayiye Mahale Chauthe Ke

jini sbdu kmaaEi prm pdu paaEiAo sayvaa krt n chhodiAo paasu.

 

 taa tay gAuhru gyaan pRgtu AujeeAaarAu dukh dridR ANDhyaar ko naasu.

 

kvi keert jo sNt chrn murhi laaghi tinH kaam kRoDh jm ko nhee tRaasu.

 jiv ANgdu ANgi sNgi naank gur tiv gur Amrdaas kai guru raamdaasu. |1|

jini stiguru sayvi pdaarthu paayAu nisi baasur hri chrn nivaasu.

 

taa tay sNgti sghn bhaaEi bhAu maanhi tum mleeAaagr pRgt subaasu.

 

 DhRoo pRhlaad kbeer tilochn naamu lait Aupjyo ju pRgaasu.

 

 jih pikht Ati hoEi rhsu mni soEee sNt shaaru guroo raamdaasu. |2|

 

 naanki naamu nirNjn jaanyAu keenee bhgti pRaym liv laaEee.

 

 taa tay ANgdu ANg sNgi bhyo saaEiru tini sbd surti kee neev

 

 rkhaaEee.

 gur Amrdaas kee Akth kthaa hai Eik jeeh kchhu khee n jaaEee.

 

 sodhee sRisit skl taarn kAu Ab gur raamdaas kAu milee bdaaEee. |3|

 


Add Your Comment