Dhan Dhan Ram Das Gur

Sung By Bhai Nirmal Singh Khalsa

Gurbani Videos

DhNnu DhNnu raamdaas guru jini siriAaa tinai svaariAaa.

 pooree hoEee kraamaati Aaapi sirjnhaarai DhaariAaa.

 sikhee Atai sNgtee paarbRhmu kri nmskaariAaa.

Atlu Athaahu Atolu too tayraa ANtu n paaraavaariAaa.

jinHee tooN sayviAaa bhaaAu kri say tuDhu paari AutaariAaa.

 lbu lobhu kaamu kRoDhu mohu maari kdhay tuDhu sprvaariAaa.

 DhNnu su tayraa thaanu hai schu tayraa paiskaariAaa.

 naanku too lhnaa toohai guru Amru too veechaariAaa.

 guru dithaa taaN mnu saaDhaariAaa.

 


Add Your Comment