Hamm Santtan Kee Reyn Piarey

Sung By Bhai Satwinder Singh Delhi Waley

sorthi mhlaa 5.

 hm sNtn kee raynu piAaaray hm sNtn kee srnaa.

sNt hmaaree Aot staanee sNt hmaaraa ghnaa. |1|

 hm sNtn siAu bni AaaEee. poorbi likhiAaa paaEee.

 Eihu mnu tayraa bhaaEee. rhaaAu.

sNtn siAu mayree layvaa dayvee sNtn siAu biAuhaaraa.

sNtn siAu hm laahaa khaatiAaa hri bhgti bhray bhNdaaraa. |2|

sNtn mo kAu pooNjee sAupee tAu AutriAaa mn kaa Dhokhaa.

 Dhrm raaEi Ab khaa kraigo jAu faatiAo sglo laykhaa. |3|

 mhaa AnNd bhEay sukhu paaEiAaa sNtn kai prsaaday.

 khu naank hri siAu mnu maaniAaa rNgi rtay bismaaday. |4|8|19|

 


Add Your Comment