Hau Reh Na SakkoN Bin Dekhey Preetma

Sung By Bhai Kamaljit Singh

Gurbani Videos

raagu maajh chAupday ghru 1 mhlaa 4

ik oNkaar stinaamu krtaa purkhu nirbhAu nirvairu Akaal moorti Ajoonee saibhN gur pRsaadi.

 hri hri naamu mai hri mni bhaaEiAaa.

 vdbhaagee hri naamu DhiAaaEiAaa.

 guri poorai hri naam siDhi paaEee ko virlaa gurmti chlai jeeAu. |1|

mai hri hri khrchu lEiAaa bNni plai. mayraa pRaan skhaaEee sdaa naali chlai.

guri poorai hri naamu dirhaaEiAaa hri nihchlu hri Dhnu plai jeeAu. |2|

 hri hri sjnu mayraa pReetmu raaEiAaa.

koEee Aaani milaavai mayray pRaan jeevaaEiAaa.

hAu rhi n skaa binu daykhay pReetmaa mai neeru vhay vhi chlai jeeAu. |3|

 stiguru mitRu mayraa baal skhaaEee.

 hAu rhi n skaa binu daykhay mayree maaEee.

 hri jeeAu kiRpaa krhu guru maylhu jn naank hri Dhnu plai jeeAu. |4|1|

 


Add Your Comment