Jaag SalonaRee-ye

Sung By Bhai Nirmal Singh Khalsa

Gurbani Videos

jaagu slonrheeEay bolai gurbaanee raam.

jini suni mNniArhee Akth khaanee raam.

 Akth khaanee pdu nirbaanee ko virlaa gurmukhi boojhEay.

Aohu sbdi smaaEay Aaapu gvaaEay tRibhvn sojhee soojhEay.

 rhai Ateetu AprMpri raataa saachu mni gun saariAaa.

 Aohu poori rhiAaa srb thaaEee naankaa Auri DhaariAaa. |3|

 


Add Your Comment