Maen Andhle ki tek

Gurbani Shabad

Naamdayv Jee

 mai ANDhulay kee tayk tayraa naamu khuNdkaaraa.

mai greeb mai mskeen tayraa naamu hai ADhaaraa. |1| rhaaAu.
kreemaaN rheemaaN Alaah too gneeN.

 haajraa hjoori dri paysi tooN mneeN. |1|

dreeAaaAu too dihNd too biseeAaar too Dhnee.
dayhi layhi Eayku tooN digr ko nhee. |2|

tooN daanaaN tooN beenaaN mai beechaaru kiAaa kree.

 naamay chay suAaamee bkhsNd tooN hree. |3|1|2|


Add Your Comment