Merey Ma-n Satgur Sev Sukh Hoyee

Sung By Bhai Dalbir Singh Amritsar

raagu raamklee mhlaa 5 ghru 1

 ik oNkaar stigur pRsaadi.

kirpaa krhu deen kay daatay mayraa gunu Avgnu n beechaarhu koEee.

 maatee kaa kiAaa Dhopai suAaamee maans kee gti Eayhee. |1|

 mayray mn stiguru sayvi sukhu hoEee.

jo Eichhhu soEee flu paavhu firi dookhu n viAaapai koEee. |1|

 rhaaAu. kaachay bhaaday saaji nivaajay ANtri joti smaaEee.

jaisaa likhtu likhiAaa Dhuri krtai hm taisee kirti kmaaEee. |2|

mnu tnu thaapi keeAaa sbhu Apnaa Eayho Aaavn jaanaa.

jini deeAaa so chiti n Aaavai mohi ANDhu lptaanaa. |3|

 jini keeAaa soEee pRbhu jaanai hri kaa mhlu Apaaraa.

bhgti kree hri kay gun gaavaa naank daasu tumaaraa. |4|1|


Add Your Comment