Prabh Jeeo Tu Mera Sahib Daata

Sung By Bhai Niranjan Singh J-waddi K-laN

gurbani kirtan

sorthi mhlaa 5.

 pRbh kee srni sgl bhai laathay dukh binsay sukhu paaEiAaa.

 

dEiAaalu hoAaa paarbRhmu suAaamee pooraa stiguru DhiAaaEiAaa.

 |1| pRbh jeeAu too mayro saahibu daataa.

 kri kirpaa pRbh deen dEiAaalaa gun gaavAu rNgi raataa. rhaaAu.

 stiguri naamu niDhaanu dRirhaaEiAaakchhoo n paaEeeAai.

 poorn paarbRhm prmaysur mayray mn sdaa DhiAaaEeeAai. |1|

 simrhu hri hri naamu praanee.

binsai kaachee dayh AgiAaanee.

 rhaaAu. mRig tRisnaa Aru supn mnorth taa kee kchhu n vdaaEee.

 raam bhjn binu kaami n Aaavsi sNgi n kaahoo jaaEee. |2|

 hAu hAu krt bihaaEi Avrdaa jeeA ko kaamu n keenaa.

Dhaavt Dhaavt nh tRiptaasiAaa raam naamu nhee cheenaa. |3|

saad bikaar bikhai rs maato AsNkh khtay kri fayray.

naank kee pRbh paahi binNtee kaathu Avgun mayray. |4|11|22|

 


Add Your Comment