SantaN Key Karaj Aap Khaloyeya

Sung By BhaiGagandeep Singh Amritsar

soohee mhlaa 5.

sNtaa kay kaarji Aaapi khloEiAaa hri kMmu kraavni AaaEiAaa raam.

 Dhrti suhaavee taalu suhaavaa vichi AMmRit jlu chhaaEiAaa raam.

 AMmRit jlu chhaaEiAaa poorn saaju kraaEiAaa sgl mnorth pooray.

 jai jai kaaru bhEiAaa jg ANtri laathay sgl visooray.

 poorn purkh Achut Abinaasee jsu vayd puraanee gaaEiAaa.

 Apnaa birdu rkhiAaa prmaysri naank naamu DhiAaaEiAaa. |1|

 


Add Your Comment