Kirtan Sohila

Daily Essential Gurbani Kirtan Sohila In English With Translation - Read Along
Kirtan Sohila

Kirtan Sohila

Download Kirtan Sohila In PDF Version

Sohilaa raag ga-orhee deepkee mehlaa 1
Ik-oNkaar satgur parsaad.II
 jai ghar keerat aakhee-ai kartay kaa ho-ay beechaaroII.
tit ghar gaavhu sohilaa sivrihu sirjanhaaro. ||1||
tum gaavhu mayray nirbha-o kaa sohilaa.II
ha-o vaaree jit sohilai sadaa sukh ho-ay. ||1|| rahaa-o. II
nit nit jee-arhay samaalee-an daykhaigaa dayvanhaar. II
tayray daanai keemat naa pavai tis daatay kavan sumaar. ||2||
sambat saahaa likhi-aa mil kar paavhu tayl. II
dayh sajan aseesrhee-aa ji-o hovai saahib si-o mayl. ||3||
ghar ghar ayho paahuchaa sad-rhay nit pavann.II
 sadanhaaraa simree-ai Nanak say dih aavann. ||4||1||
 Raag Aasaa Mehlaa 1.
chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updays.
gur gur ayko vays anayk. ||1||
baabaa jai ghar kartay keerat ho-ay.
so ghar raakh vadaa-ee to-ay. ||1|| rahaa-o.II
 visu-ay chasi-aa gharhee-aa pahraa thitee vaaree maahu ho-aa.II
 sooraj ayko rut anayk.II
 Nanak kartay kay kaytay vays. ||2||2||
 Raag Dhanaasree Mehlaa 1.
gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak moteeII.
Dhoop mal-aanlo pavan chavro karay sagal banraa-ay foolant jotee. ||1||
kaisee aartee ho-ay. bhav khandnaa tayree aartee.II
 anhataa sabad vaajant bhayree. ||1|| rahaa-o. II
sahas tav nain nan nain heh tohi ka-o sahas moorat nanaa ayk tohee.II
sahas pad bimal nan ayk pad ganDh bin sahas tav ganDh iv chalat mohee. ||2||

sabh meh jot jot hai so-ay.II
 tis dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay.II
 gur saakhee jot pargat ho-ay.II
 jo tis bhaavai so aartee ho-ay. ||3||
har charan kaval makrand lobhit mano andino mohi aahee pi-aasaa.II
kirpaa jal deh Nanak saaring ka-o ho-ay jaa tay tayrai naa-ay vaasaa. ||4||3||
Raag Ga-orhee Poorbee Mehlaa 4.
 kaam karoDh nagar baho bhari-aa mil saaDhoo khandal khanda hay.II
poorab likhat likhay gur paa-i-aa man har liv mandal mandaa hay. ||1||

kar saaDhoo anjulee pun vadaa hay. kar dand-ut pun vadaa hay. ||1|| rahaa-o. II
saakat har ras saad na jaani-aa tin antar ha-umai kandaa hay.II
 ji-o ji-o chaleh chubhai dukh paavahi jamkaal saheh sir dandaa hay. ||2||
har jan har har naam samaanay dukh janam maran bhav khanda hay.II
abhinaasee purakh paa-i-aa parmaysar baho sobh khand barahmandaa hay. ||3||
ham gareeb maskeen parabh tayray har raakh raakh vad vadaa hay.II
 jan Nanak naam aDhaar tayk hai har naamay hee sukh mandaa hay II. ||4||4||
 
Raag Ga-orhee Poorbee Mehlaa 5.
 kara-o baynantee sunhu mayray meetaa sant tahal kee baylaa.ii
 eehaa khaat chalhu har laahaa aagai basan suhaylaa. ||1||
 a-oDh ghatai dinas rainaaray. man gur mil kaaj savaaray. ||1|| rahaa-o.II
 ih sansaar bikaar sansay meh tari-o barahm gi-aanee.II
 jisahi jagaa-ay pee-aavai ih ras akath kathaa tin jaanee. ||2||
 jaa ka-o aa-ay so-ee bihaajhahu har gur tay maneh basayraa.II
nij ghar mahal paavhu sukh sehjay bahur na ho-igo fayraa. ||3||
antarjaamee purakh biDhaatay sarDhaa man kee pooray.II
 Nanak daas ihai sukh maagai mo ka-o kar santan kee Dhooray. ||4||5||


Add Your Comment