Shabad Hazarey

Daily Essential Gurbani In English-Read Along
Shabad Hazare

Shabad Hazare

Download Shabad Hazarey In PDF Version

maajh mehlaa 5 cha-upday ghar 1. mayraa man lochai gur darsan taa-ee. bilap karay chaatrik kee ni-aa-ee. tarikhaa na utrai saaNt na aavai bin darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee gur darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| rahaa-o. tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee. chir ho-aa daykhay saaringpaanee. Dhan so days jahaa tooN vasi-aa mayray sajan meet muraaray jee-o. ||2|| ha-o gholee ha-o ghol ghumaa-ee gur sajan meet muraaray jee-o. ||1|| rahaa-o. ik gharhee na miltay taa kalijug hotaa. hun kad milee-ai pari-a tuDh bhagvantaa. mohi rain na vihaavai need na aavai bin daykhay gur darbaaray jee-o. ||3|| ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee tis sachay gur darbaaray jee-o. ||1|| rahaa-o. bhaag ho-aa gur sant milaa-i-aa. parabh abhinaasee ghar meh paa-i-aa. sayv karee pal chasaa na vichhurhaa jan naanak daas tumaaray jee-o. ||4|| ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee jan naanak daas tumaaray jee-o. rahaa-o. ||1||8|| Dhanaasree mehlaa 1 ghar 1 cha-upday ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad. jee-o darat hai aapnaa kai si-o karee pukaar. dookh visaaran sayvi-aa sadaa sadaa daataar. ||1||
saahib mayraa neet navaa sadaa sadaa daataar. ||1|| rahaa-o. an-din saahib sayvee-ai ant chhadaa-ay so-ay. sun sun mayree kaamnee paar utaaraa ho-ay. ||2|| da-i-aal tayrai naam taraa. sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o. sarbaN saachaa ayk hai doojaa naahee ko-ay. taa kee sayvaa so karay jaa ka-o nadar karay. ||3|| tuDh baajh pi-aaray kayv rahaa. saa vadi-aa-ee deh jit naam tayray laag rahaaN. doojaa naahee ko-ay jis aagai pi-aaray jaa-ay kahaa. ||1|| rahaa-o. sayvee saahib aapnaa avar na jaachaN-o ko-ay. naanak taa kaa daas hai bind bind chukh chukh ho-ay. ||4|| saahib tayray naam vitahu bind bind chukh chukh ho-ay. ||1|| rahaa-o. ||4||1|| tilang mehlaa 1 ghar 3 ik-oNkaar satgur parsaad. ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leet-rhaa lab rangaa-ay. mayrai kant na bhaavai cholrhaa pi-aaray ki-o Dhan sayjai jaa-ay. ||1|| haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o. haN-u kurbaanai jaa-o tinaa kai lain jo tayraa naa-o. lain jo tayraa naa-o tinaa kai haN-u sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o. kaa-i-aa ranyan jay thee-ai pi-aaray paa-ee-ai naa-o majeeth. ranyan vaalaa jay ranyai saahib aisaa rang na deeth. ||2|| jin kay cholay rat-rhay pi-aaray kant tinaa kai paas. Dhoorh tinaa kee jay milai jee kaho naanak kee ardaas. ||3|| aapay saajay aapay rangay aapay nadar karay-i. naanak kaaman kantai bhaavai aapay hee raavay-ay. ||4||1||3|| tilang mehlaa 1. i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi. aapnarhai ghar har rango kee na maaneh. saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi. bhai kee-aa deh salaa-ee-aa nainee bhaav kaa kar seegaaro. taa sohagan jaanee-ai laagee jaa saho Dharay pi-aaro. ||1|| i-aanee baalee ki-aa karay jaa Dhan kant na bhaavai. karan palaah karay bahutayray saa Dhan mahal na paavai. vin karmaa kichh paa-ee-ai naahee jay bahutayraa Dhaavai. lab lobh ahaNkaar kee maatee maa-i-aa maahi samaanee. inee baatee saho paa-ee-ai naahee bha-ee kaaman i-aanee. ||2|| jaa-ay puchhahu sohaaganee vaahai kinee baatee saho paa-ee-ai. jo kichh karay so bhalaa kar maanee-ai hikmat hukam chukhaa-ee-ai. jaa kai paraym padaarath paa-ee-ai ta-o charnee chit laa-ee-ai. saho kahai so keejai tan mano deejai aisaa parmal laa-ee-ai. ayv kaheh sohaaganee bhainay inee baatee saho paa-ee-ai. ||3|| aap gavaa-ee-ai taa saho paa-ee-ai a-or kaisee chaturaa-ee. saho nadar kar daykhai so din laykhai kaaman na-o niDh paa-ee. aapnay kant pi-aaree saa sohagan naanak saa sabhraa-ee. aisay rang raatee sahj kee maatee ahinis bhaa-ay samaanee. sundar saa-ay saroop bichkhan kahee-ai saa si-aanee. ||4||2||4|| soohee mehlaa 1. ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa. ka-un guroo kai peh deekhi-aa layvaa kai peh mul karaavaa. ||1|| mayray laal jee-o tayraa ant na jaanaa. tooN jal thal mahee-al bharipur leenaa tooN aapay sarab samaanaa. ||1|| rahaa-o. man taaraajee chit tulaa tayree sayv saraaf kamaavaa. ghat hee bheetar so saho tolee in biDh chit rahaavaa. ||2|| aapay kandaa tol taraajee aapay tolanhaaraa. aapay daykhai aapay boojhai aapay hai vanjaaraa. ||3|| anDhulaa neech jaat pardaysee khin aavai til jaavai. taa kee sangat naanak rahdaa ki-o kar moorhaa paavai. ||4||2||9|| ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad. raag bilaaval mehlaa 1 cha-upday ghar 1. too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee. jo too deh so kahaa su-aamee mai moorakh kahan na jaa-ee. ||1|| tayray gun gaavaa deh bujhaa-ee. jaisay sach meh raha-o rajaa-ee. ||1|| rahaa-o. jo kichh ho-aa sabh kichh tujh tay tayree sabh asnaa-ee. tayraa ant na jaanaa mayray saahib mai anDhulay ki-aa chaturaa-ee. ||2|| ki-aa ha-o kathee kathay kath daykhaa mai akath na kathnaa jaa-ee. jo tuDh bhaavai so-ee aakhaa til tayree vadi-aa-ee. ||3|| aytay kookar ha-o baygaanaa bha-ukaa is tan taa-ee. bhagat heen naanak jay ho-igaa taa khasmai naa-o na jaa-ee. ||4||1|| bilaaval mehlaa 1. man mandar tan vays kalandar ghat hee tirath naavaa. ayk sabad mayrai paraan basat hai baahurh janam na aavaa. ||1|| man bayDhi-aa da-i-aal saytee mayree maa-ee. ka-un jaanai peer paraa-ee. ham naahee chint paraa-ee. ||1|| rahaa-o. agam agochar alakh apaaraa chintaa karahu hamaaree. jal thal mahee-al bharipur leenaa ghat ghat jot tumHaaree. ||2|| sikh mat sabh buDh tumHaaree mandir chhaavaa tayray. tujh bin avar na jaanaa mayray saahibaa gun gaavaa nit tayray. ||3|| jee-a jant sabh saran tumHaaree sarab chint tuDh paasay. jo tuDh bhaavai so-ee changa ik naanak kee ardaasay. ||4||2||


Add Your Comment