Tav Parsad Chaupayee

Daily Essential Gurbani
Tav Parsad Chaupayi

Download "Tav Parsad Chaupayee" PDF File

Tav Parsad Chaupayee

Ik Ongkar Satigur Prasad
Sri Mukhvak Patshahi Dasvee
Tav Prasad Chaupai
Pranvau aad ekankara.
Jal Thal mahial keeo pasara.
Aad purakh ab(i)gat abinasi.
Lok chatur das jot prakasi.
Hasat keet ke beech samana.
Rav rank jeh ik sar jana.
Advai alakh purakh abigami.
Sab ghat ghat ke antarjami.
Alakh roop achhai an-bhekha.
Rag rang jeh rup na rekha.
Baran chehan sabh-hun te niara.
Aad purakh advai ab kara.
Baran chehan jeh jat na pata.
Satr mitr jeh tat na mata.
Sabh te dur sabhan te near.
Jal thal mahial Jah(i) basera.
Anhad rup anahad bani.
Charn saran jeh basat bhavani.
Brahma, bisan ant nahi paeo.
Net net much char bataeo.
Kot indr, upindr banae.
Brahma, rudr upae khapae.
Lok chatur das khel rachaeo.
Bahur aap hi beech milaeo.
Danav dev phanind apara.
Gandharb jachh rache sub-chara.
Bhut bhavik bhavan kahani.
Ghat ghat ke pat pat ki jani.
Tat mat jeh jat na pata.
Ek rang kahu nahi rata.
Sarab jot ke beech samana.
Sabh hun sarab thaur pahchana.
Kal rehat ankal sarupa.
Alakh purakh ab gat avdhuta.
Jat pat jeh chehan na barna.
Ab gat dev achhai an bharma.
Sabh ko kal sabhan ko karta.
Rog sog dokhon ko harta.
Ek chit jeh ik chhin dhiayo.
Kal phas ke beech na ayo.


Add Your Comment