Japji Sahib

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
jap.
aad sach jugaad sach.
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||
sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar.
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.
bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar.
sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal.
kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.
hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1||
hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee.
hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee.
hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah.
iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah.
hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.
naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2||
gaavai ko taan hovai kisai taan.
gaavai ko daat jaanai neesaan.
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.
gaavai ko vidi-aa vikham veechaar.
gaavai ko saaj karay tan khayh.
gaavai ko jee-a lai fir dayh.
gaavai ko jaapai disai door.
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.
kathnaa kathee na aavai tot.
kath kath kathee kotee kot kot.
daydaa day laiday thak paahi.
jugaa jugantar khaahee khaahi.
hukmee hukam chalaa-ay raahu.
naanak vigsai vayparvaahu. ||3||
saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.
aakhahi mangahi dahi dahi daat karay daataar.
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar.
muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar.
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar.
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar.
naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4||
thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.
aapay aap niranjan so-ay.
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.
naanak gaavee-ai gunee niDhaan.
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay.
gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee.
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee.
jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee.
guraa ik dahi bujhaa-ee.
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5||
tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee.
jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee.
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee.
guraa ik dahi bujhaa-ee.
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6||

jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay.
navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay.
changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay.
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay.
keetaa andar keet kar dosee dos Dharay.
naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day.
tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. ||7||
suni-ai siDh peer sur naath.
suni-ai Dharat Dhaval aakaas.
suni-ai deep lo-a paataal.
suni-ai pohi na sakai kaal.
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
suni-ai dookh paap kaa naas. ||8||
suni-ai eesar barmaa ind.
suni-ai mukh saalaahan mand.
suni-ai jog jugat tan bhayd.
suni-ai saasat simrit vayd.
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||
suni-ai sat santokh gi-aan.
suni-ai athsath kaa isnaan.
suni-ai parh parh paavahi maan.
suni-ai laagai sahj Dhi-aan.
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||
suni-ai saraa gunaa kay gaah.
suni-ai saykh peer paatisaah.
suni-ai anDhay paavahi raahu.
suni-ai haath hovai asgaahu.
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11||
mannay kee gat kahee na jaa-ay.
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
kaagad kalam na likhanhaar.
mannay kaa bahi karan veechaar.
aisaa naam niranjan ho-ay.
jay ko man jaanai man ko-ay. ||12||
mannai surat hovai man buDh.
mannai sagal bhavan kee suDh.
mannai muhi chotaa naa khaa-ay.
mannai jam kai saath na jaa-ay.
aisaa naam niranjan ho-ay.
jay ko man jaanai man ko-ay. ||13||
mannai maarag thaak na paa-ay.
mannai pat si-o pargat jaa-ay.
mannai mag na chalai panth.
mannai Dharam saytee san-banDh.
aisaa naam niranjan ho-ay.
jay ko man jaanai man ko-ay. ||14||
mannai paavahi mokh du-aar.
mannai parvaarai saaDhaar.
mannai tarai taaray gur sikh.
mannai naanak bhavahi na bhikh.
aisaa naam niranjan ho-ay.
jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||
panch parvaan panch parDhaan.
panchay paavahi dargahi maan.
panchay sohahi dar raajaan.
panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.
jay ko kahai karai veechaar.
kartay kai karnai naahee sumaar.
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot.
santokh thaap rakhi-aa jin soot.
jay ko bujhai hovai sachiaar.
Dhavlai upar kaytaa bhaar.
Dhartee hor parai hor hor.
tis tay bhaar talai kavan jor.
jee-a jaat rangaa kay naav.
sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay.
laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay.
kaytaa taan su-aalihu roop.
kaytee daat jaanai koun koot.
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o.
tis tay ho-ay lakh daree-aa-o.
kudrat kavan kahaa veechaar.
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
too sadaa salaamat nirankaar. ||16||
asaNkh jap asaNkh bhaa-o.
asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o.
asaNkh garanth mukh vayd paath.
asaNkh jog man rahahi udaas.
asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar.
asaNkh satee asaNkh daataar.
asaNkh soor muh bhakh saar.
asaNkh mon liv laa-ay taar.
kudrat kavan kahaa veechaar.
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
too sadaa salaamat nirankaar. ||17||
asaNkh moorakh anDh ghor.
asaNkh chor haraamkhor.
asaNkh amar kar jaahi jor.
asaNkh galvadh hati-aa kamaahi.
asaNkh paapee paap kar jaahi.
asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi.
asaNkh malaychh mal bhakh khaahi.
asaNkh nindak sir karahi bhaar.
naanak neech kahai veechaar.
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
too sadaa salaamat nirankaar. ||18||
asaNkh naav asaNkh thaav.
agamm agamm asaNkh lo-a.
asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay.
akhree naam akhree saalaah.
akhree gi-aan geet gun gaah.
akhree likhan bolan baan.
akhraa sir sanjog vakhaan.
jin ayhi likhay tis sir naahi.
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.
jaytaa keetaa taytaa naa-o.
vin naavai naahee ko thaa-o.
kudrat kavan kahaa veechaar.
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
too sadaa salaamat nirankaar. ||19||
bharee-ai hath pair tan dayh.
paanee Dhotai utras khayh.
moot paleetee kaparh ho-ay.
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.
bharee-ai mat paapaa kai sang.
oh Dhopai naavai kai rang.
punnee paapee aakhan naahi.
kar kar karnaa likh lai jaahu.
aapay beej aapay hee khaahu.
naanak hukmee aavhu jaahu. ||20||
tirath tap da-i-aa dat daan.
jay ko paavai til kaa maan.
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o.
antargat tirath mal naa-o.
sabh gun tayray mai naahee ko-ay.
vin gun keetay bhagat na ho-ay.
su-asat aath banee barmaa-o.
sat suhaan sadaa man chaa-o.
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar.
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.
vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan.
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan.
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee.
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa.
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai.
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21||
paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas.
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat.
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat.
laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas.
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||
saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa.
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi.
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23||
ant na siftee kahan na ant.
ant na karnai dayn na ant.
ant na vaykhan sunan na ant.
ant na jaapai ki-aa man mant.
ant na jaapai keetaa aakaar.
ant na jaapai paaraavaar.
ant kaaran kaytay billaahi.
taa kay ant na paa-ay jaahi.
ayhu ant na jaanai ko-ay.
bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.
vadaa saahib oochaa thaa-o.
oochay upar oochaa naa-o.
ayvad oochaa hovai ko-ay.
tis oochay ka-o jaanai so-ay.
jayvad aap jaanai aap aap.
naanak nadree karmee daat. ||24||
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.
vadaa daataa til na tamaa-ay.
kaytay mangahi joDh apaar.
kayti-aa ganat nahee veechaar.
kaytay khap tutahi vaykaar.
kaytay lai lai mukar paahi.
kaytay moorakh khaahee khaahi.
kayti-aa dookh bhookh sad maar.
ayhi bhe daat tayree daataar.
band khalaasee bhaanai ho-ay.
hor aakh na sakai ko-ay.
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay.
oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay.
aapay jaanai aapay day-ay.
aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.
jis no bakhsay sifat saalaah.
naanak paatisaahee paatisaahu. ||25||
amul gun amul vaapaar.
amul vaapaaree-ay amul bhandaar.
amul aavahi amul lai jaahi.
amul bhaa-ay amulaa samaahi.
amul Dharam amul deebaan.
amul tul amul parvaan.
amul bakhsees amul neesaan.
amul karam amul furmaan.
amulo amul aakhi-aa na jaa-ay.
aakh aakh rahay liv laa-ay.
aakhahi vayd paath puraan.
aakhahi parhay karahi vakhi-aan.
aakhahi barmay aakhahi ind.
aakhahi gopee tai govind.
aakhahi eesar aakhahi siDh.
aakhahi kaytay keetay buDh.
aakhahi daanav aakhahi dayv.
aakhahi sur nar mun jan sayv.
kaytay aakhahi aakhan paahi.
kaytay kahi kahi uth uth jaahi.
aytay keetay hor karayhi.
taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay.
jayvad bhaavai tayvad ho-ay.
naanak jaanai saachaa so-ay.
jay ko aakhai boluvigaarh.
taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26||
so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay.
vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray.
kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray.
gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray.
gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray.
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray.
gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay.
gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray.
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray.
gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay.
gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay.
gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.
gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray.
say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay.
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray.
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.
kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee.
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee.
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27||
munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot.
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet.
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28||
bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad.
sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29||
aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30||
aasan lo-ay lo-ay bhandaar.
jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar.
kar kar vaykhai sirjanhaar.
naanak sachay kee saachee kaar.
aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||
ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees.
lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees.
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees.
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees.
naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32||
aakhan jor chupai nah jor.
jor na mangan dayn na jor.
jor na jeevan maran nah jor.
jor na raaj maal man sor.
jor na surtee gi-aan veechaar.
jor na jugtee chhutai sansaar.
jis hath jor kar vaykhai so-ay.
naanak utam neech na ko-ay. ||33||
raatee rutee thitee vaar.
pavan paanee agnee paataal.
tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal.
tis vich jee-a jugat kay rang.
tin kay naam anayk anant.
karmee karmee ho-ay veechaar.
sachaa aap sachaa darbaar.
tithai sohan panch parvaan.
nadree karam pavai neesaan.
kach pakaa-ee othai paa-ay.
naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34||
Dharam khand kaa ayho Dharam.
gi-aan khand kaa aakhhu karam.
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays.
kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays.
kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays.
kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days.
kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays.
kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund.
kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind.
kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35||
gi-aan khand meh gi-aan parchand.
tithai naad binod kod anand.
saram khand kee banee roop.
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop.
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi.
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
tithai gharhee-ai surat mat man buDh.
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36||
karam khand kee banee jor.
tithai hor na ko-ee hor.
tithai joDh mahaabal soor.
tin meh raam rahi-aa bharpoor.
tithai seeto seetaa mahimaa maahi.
taa kay roop na kathnay jaahi.
naa ohi mareh na thaagay jaahi.
jin kai raam vasai man maahi.
tithai bhagat vaseh kay lo-a.
karahi anand sachaa man so-ay.
sach khand vasai nirankaar.
kar kar vaykhai nadar nihaal.
tithai khand mandal varbhand.
jay ko kathai ta ant na ant.
tithai lo-a lo-a aakaar.
jiv jiv hukam tivai tiv kaar.
vaykhai vigsai kar veechaar.
naanak kathnaa karrhaa saar. ||37||
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.
ahran mat vayd hathee-aar.
bha-o khalaa agan tap taa-o.
bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal.
gharhee-ai sabad sachee taksaal.
jin ka-o nadar karam tin kaar.
naanak nadree nadar nihaal. ||38||
salok.
pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1||

   Shabad Hazaaray

maajh mehlaa 5 cha-upday ghar 1.
mayraa man lochai gur darsan taa-ee.
bilap karay chaatrik kee ni-aa-ee.
tarikhaa na utrai saaNt na aavai bin darsan sant pi-aaray jee-o. ||1||
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee gur darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| rahaa-o.
tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee.
chir ho-aa daykhay saaringpaanee.
Dhan so days jahaa tooN vasi-aa mayray sajan meet muraaray jee-o. ||2||
ha-o gholee ha-o ghol ghumaa-ee gur sajan meet muraaray jee-o. ||1|| rahaa-o.
ik gharhee na miltay taa kalijug hotaa.
hun kad milee-ai pari-a tuDh bhagvantaa.
mohi rain na vihaavai need na aavai bin daykhay gur darbaaray jee-o. ||3||
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee tis sachay gur darbaaray jee-o. ||1|| rahaa-o.
bhaag ho-aa gur sant milaa-i-aa.
parabh abhinaasee ghar meh paa-i-aa.
sayv karee pal chasaa na vichhurhaa jan naanak daas tumaaray jee-o. ||4||
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee jan naanak daas tumaaray jee-o. rahaa-o. ||1||8||

Dhanaasree mehlaa 1 ghar 1 cha-upday
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
jee-o darat hai aapnaa kai si-o karee pukaar.
dookh visaaran sayvi-aa sadaa sadaa daataar. ||1||
saahib mayraa neet navaa sadaa sadaa daataar. ||1|| rahaa-o.
an-din saahib sayvee-ai ant chhadaa-ay so-ay.
sun sun mayree kaamnee paar utaaraa ho-ay. ||2||
da-i-aal tayrai naam taraa.
sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o.
sarbaN saachaa ayk hai doojaa naahee ko-ay.
taa kee sayvaa so karay jaa ka-o nadar karay. ||3||
tuDh baajh pi-aaray kayv rahaa.
saa vadi-aa-ee deh jit naam tayray laag rahaaN.
doojaa naahee ko-ay jis aagai pi-aaray jaa-ay kahaa. ||1|| rahaa-o.
sayvee saahib aapnaa avar na jaachaN-o ko-ay.
naanak taa kaa daas hai bind bind chukh chukh ho-ay. ||4||
saahib tayray naam vitahu bind bind chukh chukh ho-ay. ||1|| rahaa-o. ||4||1||

tilang mehlaa 1 ghar 3
ik-oNkaar satgur parsaad.
ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leet-rhaa lab rangaa-ay.
mayrai kant na bhaavai cholrhaa pi-aaray ki-o Dhan sayjai jaa-ay. ||1||
haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o.
haN-u kurbaanai jaa-o tinaa kai lain jo tayraa naa-o.
lain jo tayraa naa-o tinaa kai haN-u sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o.
kaa-i-aa ranyan jay thee-ai pi-aaray paa-ee-ai naa-o majeeth.
ranyan vaalaa jay ranyai saahib aisaa rang na deeth. ||2||
jin kay cholay rat-rhay pi-aaray kant tinaa kai paas.
Dhoorh tinaa kee jay milai jee kaho naanak kee ardaas. ||3||
aapay saajay aapay rangay aapay nadar karay-i.
naanak kaaman kantai bhaavai aapay hee raavay-ay. ||4||1||3||
tilang mehlaa 1.
i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi.
aapnarhai ghar har rango kee na maaneh.
saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi.
bhai kee-aa deh salaa-ee-aa nainee bhaav kaa kar seegaaro.
taa sohagan jaanee-ai laagee jaa saho Dharay pi-aaro. ||1||
i-aanee baalee ki-aa karay jaa Dhan kant na bhaavai.
karan palaah karay bahutayray saa Dhan mahal na paavai.
vin karmaa kichh paa-ee-ai naahee jay bahutayraa Dhaavai.
lab lobh ahaNkaar kee maatee maa-i-aa maahi samaanee.
inee baatee saho paa-ee-ai naahee bha-ee kaaman i-aanee. ||2||
jaa-ay puchhahu sohaaganee vaahai kinee baatee saho paa-ee-ai.
jo kichh karay so bhalaa kar maanee-ai hikmat hukam chukhaa-ee-ai.
jaa kai paraym padaarath paa-ee-ai ta-o charnee chit laa-ee-ai.
saho kahai so keejai tan mano deejai aisaa parmal laa-ee-ai.
ayv kaheh sohaaganee bhainay inee baatee saho paa-ee-ai. ||3||
aap gavaa-ee-ai taa saho paa-ee-ai a-or kaisee chaturaa-ee.
saho nadar kar daykhai so din laykhai kaaman na-o niDh paa-ee.
aapnay kant pi-aaree saa sohagan naanak saa sabhraa-ee.
aisay rang raatee sahj kee maatee ahinis bhaa-ay samaanee.
sundar saa-ay saroop bichkhan kahee-ai saa si-aanee. ||4||2||4||

soohee mehlaa 1.
ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa.
ka-un guroo kai peh deekhi-aa layvaa kai peh mul karaavaa. ||1||
mayray laal jee-o tayraa ant na jaanaa.
tooN jal thal mahee-al bharipur leenaa tooN aapay sarab samaanaa. ||1|| rahaa-o.
man taaraajee chit tulaa tayree sayv saraaf kamaavaa.
ghat hee bheetar so saho tolee in biDh chit rahaavaa. ||2||
aapay kandaa tol taraajee aapay tolanhaaraa.
aapay daykhai aapay boojhai aapay hai vanjaaraa. ||3||
anDhulaa neech jaat pardaysee khin aavai til jaavai.
taa kee sangat naanak rahdaa ki-o kar moorhaa paavai. ||4||2||9||

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
raag bilaaval mehlaa 1 cha-upday ghar 1.
too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee.
jo too deh so kahaa su-aamee mai moorakh kahan na jaa-ee. ||1||
tayray gun gaavaa deh bujhaa-ee.
jaisay sach meh raha-o rajaa-ee. ||1|| rahaa-o.
jo kichh ho-aa sabh kichh tujh tay tayree sabh asnaa-ee.
tayraa ant na jaanaa mayray saahib mai anDhulay ki-aa chaturaa-ee. ||2||
ki-aa ha-o kathee kathay kath daykhaa mai akath na kathnaa jaa-ee.
jo tuDh bhaavai so-ee aakhaa til tayree vadi-aa-ee. ||3||
aytay kookar ha-o baygaanaa bha-ukaa is tan taa-ee.
bhagat heen naanak jay ho-igaa taa khasmai naa-o na jaa-ee. ||4||1||
bilaaval mehlaa 1.
man mandar tan vays kalandar ghat hee tirath naavaa.
ayk sabad mayrai paraan basat hai baahurh janam na aavaa. ||1||
man bayDhi-aa da-i-aal saytee mayree maa-ee.
ka-un jaanai peer paraa-ee.
ham naahee chint paraa-ee. ||1|| rahaa-o.
agam agochar alakh apaaraa chintaa karahu hamaaree.
jal thal mahee-al bharipur leenaa ghat ghat jot tumHaaree. ||2||
sikh mat sabh buDh tumHaaree mandir chhaavaa tayray.
tujh bin avar na jaanaa mayray saahibaa gun gaavaa nit tayray. ||3||
jee-a jant sabh saran tumHaaree sarab chint tuDh paasay.
jo tuDh bhaavai so-ee changa ik naanak kee ardaasay. ||4||2||


 

Jaap Sahib


 
Ik ongkar satgur parsad.
JAAP
siri mukh vak patshahi 10
chapai chund. tav parsad.
chakar chehun ar burn, jati ar pati nehun jeh
roop rung ar raikh, bhaikh kohoo keh na skut keh
achul mooret anbho parkas ametoje kehjai
koti eindar eindran saho sahan gnejai
tirbhavn maheep sur nar asur naiti naiti bun tirun keht
tav sarb nam kathai kavan karm nam barnt sumati. (1)
namustvun akalai, namustvun kirpalai
namustvun aroopai, namustvun anoopai (2)

namustun abhaikhai, namustun alakhai
namustun akaey, namustun ajaey. (3)

nabustun agunjai, namustun abhunjai
namustun anamai, namustun athamai. (4)

namustun akarmun, namustun adharmun
namustun anamun, namustun adhamun. (5)

namustun ajitai, namustun abhitai
namustun anahai, namustun adhahai. (6)

namustun anilai, namustun anadai
namustun achaidai, namustun aghadhai. (7)

namustun agunjai, namustun abhunjai
namustun oodharai, namustun aparai (8)

namustun so aikai, namustun anaikai
namustun abhootai, namustun ajoopai. (9)

namustun nirkarmai, namustun nirbharmai
namustun nirdeasai, namustun nirbhaisai. (10)
namustun nirnamai , namustun nirkamai
namustun nirdhatai, namustun nirghatai (11)

namustun nirdhootai, namustun abhootai
namustun alokai, namustun asokai. (12)

namustun nirtapai, namustun athapai
namustun tirmanai, namustun nidhanai. (13)

namustun aghahai, namustun athahai
namustun tirbargai, namustun asargai. (14)

namustun parbhogai, namustun sojogai
namustun arungai, namustun abhungai. (15)

namustun aghumai, namustsat rumai
namustun jalasrai, namustun nirasrai. (16)

namustun ajatai, namustun apatai
namustun amujbai, namustsut ajabai. (17)

adaisun adaisai, namustun abhaisai
namustun nirdhamai, namustun nirbamai. (18)

namo sarb kalai, namo sarb dayalai
namo sarb roopai, namo sarb bhoopai. (19)

namo sarb khapai, namo sarb thapai
namo sarb kalai, namo sarb palai. (20)

namsatsut devai, namustun abhaivai
namustun ajanmai, namustun sobanmai. (21)

namo sarb gounai, namo sarb bhounai
namo sarb rungai, namo sarb bhungai. (22)

namo kal kalai, namustst dayalai
namustun abarnai, namustun amarnai. (23)

namustun jararung, namustun kirtarun
namo sarb dhundhai, namo sutt abundhai. (24)

namustun nirsakai, namustun nirbakai
namustun rahimai, namustun karimai. (25)

namustun anuntai, namustun mahuntai
namustst ragai, namustun sohagai (26)

namo sarb sokhun, namo sarb pokhun
namo sarb karta, namo sarb harta. (27)

namo jog jogai, namo bhog bhogai
namo sarb dayalai, namo sarb palai. (28)

CHACHRI CHHUND - TAV PARSAD (By Your Grace)
aroop hain, anoop hain, ajoo hain abhoo hai(29)

alaikh hain, abhaikh hain, anam hain, akam hain. (30)

adhai hain, abhai hain, ajeet hain, abheet hain. (31)

tireman hain. nidhan hain, tirburg hain, asarg hain. (32)

anil hain, anadi hain, ajai hain, ajadi hain. (33)

ajanam hain, abarn hain, abhoot hain, abharan hain. (34)

agunj hain, abhunj hain, ajoojh hain, ajhunjh hain. (35)

amik hain, rafiq hain, adhundh hain, abundh hai. (36)

nirboojh hain, asoojh hain, akal hain, ajal hain. (37)

alah hain, ajah hain, anunt hain, mahunt hain. (38)
 
aleek hain, nirsrik hain, nirlumbh hain, asumbh hain. (39)

agum hain, ajum hain, abhoot hai, achoot hain. (40)

alok hain, ashok hain, akaram hain, abharm hain. (41)

ajit hain, abheet hain, atha hain, agah hain. (42)

aman hain, nidhan hain, anaik hain, phir aik hain. (43)
BHUJUNG PARYAT CHUND
namo sarb manai, smasti nidhanai
namo dev devai, abhaikhi abhaivai. (44)
 
namo kal kalai, namo sarb palai.
namo sarb gounai, namo sarb bhounai. (45)
 
anungi anathai, nirsungi parmathai
namo bhan bhanai, namo man manai. (46)

namo chundar chundrai, mamo bhan bhanai
namo geet geetai , namo tan tanai. (47)

namo nirat nirtai, namo nad nadai
namo pan panai, namo bad badai. (48)
 
anungi anamai, smusti sroopai
parbhungi parmathai, smusti bebhootai. (49)
 
klunkun bina, naiklunki sroopai.
namo raj rajai svrun parm roopai. (50)

namo jog jogai, svrun parm sidhai.
namo raj rajai, svrun parm birdhai. (51)

namo sustar panai, namo astar manai.
namo parm gayata, namo lok mata. (52)

abhaikhi abharmi abhogi abhugtai
namo jog jogai svrun parm jugtai. (53)
 
namo nit narayanai karoor karmai
namo prait aprait daivai sodharmai. (54)
 
namo rog harta, namo rag roopai.
namo shah shahai, namo bhoop bhoopai. (55)
 
namo dan danai,namo maun maunai
namo rog rogai, namustun eisnanun. (56)
 
namo muntar muntrun, namo juntar juntrun
namo eist eistai, namo tuntar tuntrun. (57)
 
sada sachdanund sarbun pransi, anoopai sroopai smustul nivasi. (58)
 
sada sidhi -da budhi -da bridhi karta
adho oordh ardhun aghun ogh harta (59)
 
prun parm parmesaisvrun proch palun, sada sarbda sidhi data dyalun. (60)
 
achaidi abhaidi anamun akamun, smasto praji smastsut dhamun. (61)
 
TERA JOR. CHACHERI CHHUND
jalai hain, thalai hain, abheet hain, abhai hain. (62)
 
parbhu hain, aju hain, adais hain, abhais hain. (63)
 
BHUJUNG PARYAT CHHUND
agadhai, abadhai, anundi sroopai.
namo sarb manai, smusti nidhanai. (64)
 
namustvun nirnathai, namustvun parmathai
namustvun agunjai, namustvun abhunjai. (65)
 
namustvun akalai, namustvun apalai.
namo sarb daisai, namo sarb bhaisai. (66)

namo raj rajai, namo saj sajai. namo shah shahai, namo mah mahai. (67)
 
namo geet geetai, namo preeet preetai.
namo rokh rokhai, namo sokh sokhai. (68)
 
namo sarb rogai, namo sarb bhogai.
namo sarb jeetun, namo sarb bheetun. (69)
 
namo sarb gyanun, namo parm tanun
namo sarb muntrun, namo sarb juntrun. (70)
 
namo sarb dirsun, namo sarb kirsun.
namo sarb runrungai, tirbhungi anungai. (71)
 
namo jiv jeevai, namo bij bijai. akhiji abhijai, smustun parsijai. (72)
 
kirpalun sroopai kukarmun parnasi. sada sarbda ridhi sidhun nivasi. (73)
 
CHURPAT CHHUND. TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
amrit karmai, abrit dharmai, akhal jogai, achal bhogai. (74)
 
achal rajai, atal sajai, akhal dharmun, alakh kamun. (75)
 
sarbun data, sarbun giyata, sarbun bhanai, sarbun manai (76)
 
sabun pranun, sabun tranun, sarbun bhugta sarbun jugta. (77)
 
sabun devun, sarbun bhavun, sarbun kalai, sarbun palai. (78)
 
ROOAL CHHUND. TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
adi roop anadi moorat ajoni purkh apar.
sarb maun trimaun dev abhaiv adi oodar.
sarb palak sarb ghalak sarb ko puni kal.
jatar tatar birajhi avdhoot roop rasal. (79)
 
nam tham na jati jakar roop rung na raikh
adi purkh odhar moorat ajoni adi asaikh
dais aur na bhais jakar roop raikh na rag
jatar tatar disa visa hoeh phailio anurag. (80)
 
nam kam beheen paikhat dham hoon neh jaeh.
sarb maun, sarbatar maun, sdev manat taeh
aik moorat anaik darsan, keen roop anaik
khail khaile, akhail khailun, aunt ko phir aik. (81)
 
dev bhive na janhi jeh baid aur kataib.
roop rung na jati pati so janhi keh jaib
tat mat na jati jakar jnam mran beheen
chakar bakar phirai chatur chak manhi pur teen. (82)
 
lok chaudah kai bikhai jug japhi jeh japu.
adi dev anadi mooret thapio sabai jeh thap.
parm roop pooneet mooret pooran purkh apar.
sarb bisv rachio soyunbhv garhan bhunjnhar. (83).
 
kal heen kla sunjugat akal purkh adais.
dharam dham so bharm rehat abhoot alakh abhais.
aung rag na rung jakeh jati pati na nam.
garb gunjan dust bhunjan mukat daeik kam. (84)
 
aap roop ameek an-ostat aik purkh avdhoot
garb ganjan sarb bhanjan adi roop asoot
aung heen abhung anatam aik purkh apar
sarb laeik sarb ghaeik sarb ko pritpar. (85)
 
God is self created, Indescribable, Indefinable, Absolute and Transcendental.
God annihilates all egoes and proudness and He is Destroyer of all. He is Omnipresent from the pre-era and is unborn.
God is Incorporeal, Indestructible and Ocean of souls and spirits. He is Unrivalled and  Immanent.
God does everything. He annihilates all. He sustains all. (85)

God reaches everywhere and He can destroy all. He is distinguished from everyone.
All the holy scriptures cannot explain the form, colour, and mark of God.
MUDHBHAR CHHUND. TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
gun gan oodar, mehma apar.
aasan abhung, oopma anung. (87)
 
anbhav parkas, nis din anas.
aajan baho, shahan shah. (88)
 
rajan raj, bhanan bhanu.
daivan dev, oopma mahan. (89)
 
indran inder, balan bal, runkan runk, kalan kal. (90)
 
anbhoot aung, aabha abhung, kati mit apar, gun gan oodar. (91)
 
muni gan parnam, nirbhai nikam
ati duti parchund, miti gati akhund. (92)
 
aalisiay karm, aadirsay dharam
sarba bharnadhay, andund badhay (93)

CHACHERI CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
gobindai, mukanday, oodarai, aparai (94)
 
hariaun, kariaun, nirnamai, akamai. (95)
 
BHUNG PARYAT CHHUND
chatar chakr karta, chatar chakr harta.
chatar chakr danai, chatar chakr janai. (96)
 
chatar chakr varti, chatar chakr bharti
chatar chakr palai, chatar chakr kalai. (97)
 
chatar chakr pasai, chatar chakr vasai
chatar chakr maniay, chatar chakr daniay. (98)
 
CHACHERI CHHUND
na satrun, na mitrun, na bharmun, na bhitrun. (99)
 
na karmun, na kaey, ajunmun, ajaey. (100)
 
na chitrun, na mitrun, parai hain, pevtrun. (101)
 
pirthisai, aadisai, aadirsai, akirsai. (102)
 
BHAGVATI CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
keh aachij daisai, keh aabhij bhaisai.
keh aagunj karmai, keh aabunj bharmai. (103)
 
keh abhij lokai, keh aadit sokai.
keh avdhoot barnai, keh bebhoot karnai. (104)
 
keh rajun parbha hain, keh dharmun dhuja hain.
keh asok barnai, keh sarba abharnai. (105)
 
keh jagtun kriti hain, keh chatrun chutri hain.
keh brhmun sroppai, keh anbho anoopai. (106)
 
keh adi adev hain. keh aap abhaiv hain.
keh chitrun beheenai. Keh aikai adheenai. (107)
 
keh rozi rjakai, reheemai rihakai.
keh pak beaib hain, keh gaibul gaib hain. (108)
 
keh aphvul gunah hain. keh shahan shah hain.
keh karan kunind hain, keh roji dehund hain. (109)
 
keh rajak reheem hain, keh karmun karim hain.
keh sarbun kli hain, keh sarbun dali hain. (110)
 
keh sarbatr gounai, keh sarbatr daniai.
keh sarbatr gounai, keh sarbatr bhounai. (111)
 
keh sarbatr daisai, keh sarbatr bhaisai.
keh sarbatr rajai, keh sarbatr sajai. (112)
 
keh sarbatr deenai, keh sarbatr leenai.
keh sarbatr jaho, keh sarbatr bhaho. (113)
 
keh sarbatr daisai, keh sarbtar bhaisai
keh sarbatr kalai, keh sarbatr palai. (114)
 
keh sarbatr hanta, keh sarbatr gunta
keh sarbatr bhaikhi, keh sarbatr paikhi. (115)
 
keh sarbatr kajai, keh sarbatr rajai keh sarbatr sokhai, keh sarbatr pokhai. (116)
 
keh sarbatr tranai, keh sarbatr pranai
keh sarbatr daisai, sarbatr bhaisai. (117)
 
keh sarbatr maniay, sadaivun pardhaniay
keh sarbatr japiay, keh sarbatr thapiay (118)
 
keh sarbatr bhanai, keh sarbatr manai
keh sarbatr indrai, keh sarbatr chundrai. (119)
 
Keh sarbun kleemai, keh parmun phaheemai
keh aakl alamai, keh sahib klamai. (120)
 
keh husnul vjoo hain, tmamul rujoo hain.
hamaisul slamai, sleekht mudamai. (121)
 
gnimul shikstai, greebul prastai
belundul mkanai, zmeenul zmanai. (122)
 
tmeejul tmamai, rujooal nidhanai
hreephul ajeemai, rjaeik yakeenai. (123)
 
anaikul trung hain, abhaid hain abhung hain
ajijul nivaz hain, gneemul khiraj hain. (124)
 
nirukt sroop hain, tirmukt bebhooti hain
parbhugt prbha hain. sojugt sudha hain. (125)
 
sdaivun sroop hain, abhaidi anoop hain.
smsto praj hain, sda sarb saj hain. (126)
 
smstul slam hain. sdaivul akam hain
nirbadh sroop hain, agadh hain anoop hain. (127)
 
oaun adi roopai, anadi sroopai
anungi anamai, tirbhungi tirkamai. (128)
 
tirbargun tirbadhai, agunjai agadhai
sobhun sarb bhagai, so sarba anuragai. (129)

tirbhugt sroop hain, achij hain, achoot hain.
keh narkun prnas hain. pirtheeul prvasi hain. (130)
 

nirukt prbha hain, sdaivun sda hain.
bebhugt sroop hain. prjugt anoop hain. (131)
 
nirukt sda hain, bebhugt prbha hain
anookt sroop hain, prjugt anoop hain. (132)

CHACHER CHHUND
abhung hain, anung hain, abhaikh hain, alaikh hain. (133)
 
abharm hain, akarm hain, anadi hain, jugadi hain. (134)
 
ajai hain, abai hain, abhoot hain, adhoot hain. (135)
 
anas hain, odas hain, adhundh hain, abundh hain. (136)
 
abhagat hain, birkat hain, anas hain, parkas hain. (137)
 
nechint hain, sonent hain, alikh hain, adikh hain. (138)

alaikh hain, abhaikh hain, adhah hain, agah hain. (139)
 
asubh hain, agunbh hain, aneel hain, anadi hain. (140)
 
anit hain, sunit hain, ajat hain, ajadi hain. (141)
 
CHACHERI CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
sarbun hunta, sarbun gunta, sabun khiaata, sarbun giaata. (142)
 
sarbun hunta, sarbun karta, sarbun pranun, sarbun tranun. (143)
 
sabun karmun sabun dharmun, sabun jugta, sabun mukta (144)
 
RASAVAL CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
namo sarb nasai, sdaivai prkasai
anungun sroopai, abhungun bebhootai (145)
 
prmathun prmathai, sda sarb sathai
agadh sroopai, nirbadh bebhootai. (146)
 
anungi anamai, titbhungi tirkamai
nirbhungi sroopai, srbungi anoopai. (147)
 
na potrai na putrai, na strai na mitrai.
na tatai na matai, na jatai na patai. (148)
 
nirsakun sreek hain, aunmto ameek hai
sdaivun prabha hain, ajai hain aja hain. (149)
 
BHAGWATI CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
keh zihr zhoor hain, keh hazr hzoor hain.
hmaisul slam hain, smstul klam hain. (150)
 
keh sahib demag hain, keh husnul charag hain.
keh kamal krim hain, keh razak rheem hain. (151)
 
keh roji dehind hain, keh razak rhind hain
kreemul kamal hain, keh husnul jamal hain. (152)
 
gnimul kheraj hain, greebul nivaj hain
hreephul shikun hain, herasul phekun hain. (153)
 
klunkun prnas hain, smstul nivas hain.
agunjul gneem hain, rzaeik rheem hain. (154)

smstul zban hain,keh sahib keran hain
keh narkun prnas hain, behshtul nivas hain. (155)
 
keh sarbul gvnun hain, hamaisul rvun hain.
tmamul tmeez hain, smstul aziz hain. (156)

prun prm eis hain, smstul adees hain.
adaisul alaikh hain, hmaishul abhaikh hain. (157)

zmeenul zma hain, ameekul eima hain
kreemul kmal hain, keh jurat jmal hain. (158)
 
keh achlun prkash hain, keh amito sobas hain
keh ajb sroop hain, keh amito bebhooti hain. (159)
 
keh amito psa hain, keh aatm prbha hain
keh achlun anung hain, keh amito abhung hain. (160)
 
MDHUBHAR CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
muni muni prnam, gun gn mudam
ari br agunj, hrinar prbhunj. (161)
 
angn prnam, muni mun slam
har nar akhund, bur nur amund. (162)

anbhav anas, muni mun parkas
gun gun prnam, jal thal mudam. (163)

anchij aung, aasan abhung.
oopma apar, gati mit oodar. (164)
 
jal thal amund, dis vis abhund.
jal thal mhunt, dis vis baiaunt. (165)
 
naubhv anas, dhirti dhar dhuras.
aajan bah, aikai sdahu. (166)
 
Oaunkar adi, kthni anadi.
khal khund khial, gur bur akal. (167)
 
ghar ghar prnam, chiti charn namu.
aachij gat, aajij na bat. (168)
 
anjhunj gat, anrunj bat.
antut bhundar, antht apar. (169)
 
aadeeth dharam, ati dheeth karm.
anbrn anunt, data mhunt. (170)
 
HARBOLMANA CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)
karunalay hain, ari ghalay hain.
khal khandan hain, meh mundan hain.(171)
 
jugtaisver hain, prmaisver hain.
kli karan hain, sarb oobaran hain. (172)

dhirt kai dharan hain, jug kai krn hain.
mun maniay hain jug janniay hain. (173)
 
sabun bhar hain, sabun kur hain.
sarb pasiay hain, sarb nasiay hain. (174)
 
krunakr hain, besvunbhr hain.
srbaisver hain, jgtaisver hain. (175)

brhmundas hain, khal khundas hain.
pur tai pur hain, krunakr hain. (176)
 
ajpajp hain, athpathp hain.
akirtakirti hain, aumritamirt hain. (177)
 
amiritamrit hain, krunakirti hain.
akirtakirti hain, dhurni dhirti hain. (178)
 
ametaisver hain, prmaisver hain.
akirtakirt hain, amirtamirt hain. (179)
 
ajbakirt hain, amirtamirt hain.
nar naeik hain, khal ghaeik hain. (180)
 
besvunbhur hain, krunalay hain.
nirpnaeik hain, sarb paeik hain. (181)
 
bhav bhunjan hain, ari gujan hain.
ripu tapan hain, jup japn hain. (182)
 
aklunkit hain, sarbakirti hain.
karta kar hain, harta hur hain. (183)
 
prmatm hain, sarbatm hain.
aatm bus hain, jus kai jus hain. (184)
 

BHUYUNG PRYAT CHHUND
namo sooraj soorjai amo chund chundrai
namo raj rajai namo eindr eindrai.
namo audhkarai namo taij taijai
namo birund birundai namo bij bijai. (185)
 
namo rajsun tamsun sant roopai
namo prm tutai atutun sroopai
namo jog jogai namo gian gianai
namo muntrun muntrai namo dhian dhianai. (186)

namo judh judhai namo gian gianai. namo bhoj bhojai namo pan panai.
namo kleh karta namo santi roopai. namo einder eindrai anandun bebhootai. (187)

klunkar roopai alunkar alunkai. namo aas aasai namo bank bunkai.
abhungi sroopai anungi anamai. tribhungi trekalai anungi akamai. (188)

AIK ACHRI CHHUND
ajai, alai, abhai, abai (189)
 
abhoo, ajoo, anas, akas.(190)
 
agunj, abhunj, alkh, abhkh. (191)
 
akal, dayal, alaikh, abhaikh.(192)
 
God is beyond name and desire. He is Unfathomable. He cannot be demolished. (193)
 
anathai, prmathai, ajoni, amoni. (194)
 
na ragai, na rungai, na roopai, na raikhai. (195)

akarmun, abharmun, agunjai, alaikhai. (196)

BHUJUNG PRYAT CHHUND
nmstul prnamai smstul prnasai
agunjal anamai smstul nivasai
nirkamung bebhootai smstul sroopai
kukrmun prnasi sudharmun bebhootai. (197)
 
sda sachdanund sutrun prnasi.
kreemul kuninda smstul nivasi
ajaeib bebhootai gjaeib gneemai
hreeaun kreeaun kreemul rheemai. (198)
 
chatr chakr varti chatr chakr bhugtai
soyunbhv sobhun sarbda sarb jugtai
dokalun prasi dayalun sroopai
sda aung sungai abhungun bebhootai. (199)
 Œ Ç ‰
Ik Oangkar waheguru ji ki fateh.

patsahi 10

tav prasad saviaye


Sravag sudh samuh sidhan ke dekh phirio ghar Jog jati ke.

Sur surardan sudh sudhadik sant samuh anek mati ke.

Sare hi des ko dekh rahio mat kou na dekhiat pran pati ke.

Siri bhagwan ki bhai kripa hu te ek rati bin ek rati ke.

Mate matang jare jar sang anup utang surang savare.

Kot turang kurang se kudat paun ko gaun ke jat nivare.

Bhari bhujan ke bhup bhali bidh niavat sis na jat bichare.

Ete bhae tu kaha bhae bhupat ant ko nange hi pane padhare.

Jit pherai sabh des disan ko bajat dhol mridang nagare.

Gunjat gur gajan ke sundar hinsat hi hayraj hajare.

Bhut bhavikh bhavan ke bhupat kaun ganai nahi jat bichare.

Siri pat siri bhagvan ke bhaje bin kaun ganai nahi jat bichare.

Tirath nan daya dam dan su sanjam nem anek bisekhai.

Beyd puraan kateb kuran jamin jaman saban ke pekhai.

Paun ahar jati jat dhar sabai su bichar hajark dekhai.

Siri Bhagvan bhaje bin bhupat ek rati bin ek na lekhai.

Sudh sipah durant dubah su saj sanah durjan dalainge.

Bhari guman bhare man mai kar parbat pankh hale na halainge.

Tor areen maror mavasan mate matangan man malainge.

Siri pat siri bhagvan kripa bin tiag jahan nidan chalainge.

Bir apar bade bariar ab chareh sar ki dhar bhachhaya.

Torath des malind mavasan mate gajan ke man malayya.

Gare garan ko toranhar su batan hin chak char lavayya.

Sahib siri sabh ko sirnaik jachak anek su ek divayya.

Danav dev phanind nisachar bhut bhavik bhavan japainge.

Jiv jite jal mai thal mai pal hi pal mai sabh thap thapainge.

Punn pratapan badhat jai dhun papan ke bahu punj khapainge.

Sadh samuh prasann phiria jag satr sabhai avlok chaipainge.

Manav indr gajindr naradhap jon trilok ko rak karainge.

Kot isnan gajadik dan anek suanbar saj barainge.

Brahm mahesar bisan sachipat ant phase jam phas parainge.

Je nar siri pat ke pras hain pag te nar pher na deh dharainge.

Kaha bhayo jo dou lochan mund kai baith rahio bak dhian lagaeo.

Nhat phirio leeai sat samundran lok gayo parlok gavaio.

Bas kio bikhian so baith kai aise hi aise su bais bitaio.

Sach kahon sun leho sabai jin prem kio tin hee prabh paio.

Kahu lai pahan puj dhario sir kahu lai ling gare latkaio.

Kahu likhio har avachi disa meh kahu pachhah ko sis nivaio.

Kauo butan ko pujat hai pas kou mritan ko pujan dhaio.

Kur kria urjhio sabh hi jag sri bhagwan ko bhed na paio.


Patshai Dasvi Kabio Vach Bainti Chaupai   (p.1721 Dasam Granth)

hamri kro hath dai rchcha. pooran hoeh chit ki eichcha. tav charnan mun rehai hmara. apna jan kro pritipara. (1)

hamrai dust sabhai tum ghao aapu hath dai moeh bachavo; sukhi basaimoro privara saivak sikh sbhai kartara. (2)

mo rchcha nij kr dai kriye. sabh bairn ko aij sunghriye. pooran hoeh hmari aasa. tor bhjan ki rehai piaasa. (3)

tumeh chadi koei avr na dhiyaoun jo bar chon so tum tai paoon. saivk sikh hmarai tariaeh chuni chuni strhmarai mariaeh. (4)
 
aap hath dai mujhai obriyai mrn kal ka tras nivriaye. hoojo sda hamaraipchcha sri asidhuj joo kriyo rchcha. (5)
 
rakh laiho mohe rakhanharai sahib sant shaeh piyarai deen bundhu dustan kai hunta tum ho puri chtur dus kunta. (6)
 
kal paeh brhma bup dhra. kal paeh siv joo avtra. kal paeh kr bisnu prkasa skl kal ka kia tmasa. (7)
 
jvan kal jogi siv kio baid raj brahma joo thio jvn kal sabh lok svara nmskar hai taeh hmara. (8)
 
jvn kal sabh jagat bnaio dev daint jchchan oopjaio adi aunti aikai avtara soei guru smjhiayho hmara (9)
 
nmskar tis hi ko hamari skal prja jin aap svari sivkn ko siv gun sukh dio sttrun ko pul mo bdh kio. (10)
 
ghat ghat kai antar ki jant bhlai burai ki pir pachant chiti tai kunchrasthoola sabh par kirpa diristi kar phoola. (11)
 
suntun dukh paai tai dukhi sukh paai sadhun kai sukhi aik aik ki pir pchanain ghat ghat kai put put ki janai. (12)
 
jub oodkrkh kra kartara prja dhrt tab dai apara jub aakrkh kart ho kabhoon tum mai milat dai dhr sbhhoon (13)
 
jaitai bdan sirsti sbh dharai aap aapni boojh oocharai tum sabh hi tai reht niralm jant baid bhaid ar aalm (14)
 
nirankar niribkar nirmunbh adi anil anadi asunbh ta ka moorh oochrut bhida ja ko bhiv na pavat baida. (15)
 
ta ko kar pahn anumant maha moorh kcho bhaid na jant mahadaiv ko keht sda siv nirankar ka chint neh bhiv. (16)
 
aap aapni budhi hai jaiti barnt bhinun bhinun taiti tumra lkha na jaeh psara keh bidhi prthm sunsara. (17)
 
aikai roop anoop sroopa runk bhyo rav kehi bhoopa audj jairj saitj kini ootbhuj khani bhor rchi deeni (18)
 
kahoon phool raja hvai baitha kahoon simit bhio sunkr aikaitha sgri sirsti dikhaeh achunbhv adi jugadi sroop suyunbhv. (19)
 
ab rchcha mairi tum kro sikh oobari asikh soghro dust jitai oothvat ootpata skal mlaich kro run ghata. (20)
 
jai asidhuj tav sarni parai tin kai dusht dukhit hvai mrai purkh jvan pug parai tiharai tin kai tum sunkt sabh tarai. (21)
 
jo kal ko eik bar dhiaai hai ta kai kal nikti neh aai hai rchcha hoeh taeh sabh kala dust arist train tatkala. (22)
 
kirpa diristi tun jaeh nihriho ta kai tap tnak mo herho. ridhdhi sidhdhi ghar mo sabh hoei dust chah chvai skai na koei. (23)
 
aik bar jin tumai sunbhara kal phas tai taeh oobara jin nar nam tiharo kaha darid dust dokh tai raha. (24)
 
kharag kait mai sarni tehari aap hath dai laio oobari sarb thor mo hohu sahaei dust dokh tai laiho bchaei. (25)
 
Kripaa kari ham par jagmaataa|| Granth karaa pooran subh raataa|| Kilbikh sakal deh ko hartaa|| Dusht dokhiyan ko chhai kartaa ||26||

Sri asidhuj jab bhae dayaalaa|| Pooran karaa granth tatkaalaa|| Man baanchhat phal paavai soee|| Dookh na tisai biaapat koee||27||

Arhil

Sunai gung jo yaahe su rasnaa paavaee|| Sunai moorh chit laae chaturtaa aavaee|| Dookh dard bhau nikath na tin nar ke rahai|| Ho jo yaaki ek baar chaupai ko kahai||28||

Chaoupai

Sanbhat satrah sahas bhanijai|| Aradh sahas phun teen kahijai||
Bhaadrav sudi ashtami ravi vaaraa|| Teer satuddrav granth sudhaaraa||29||

Swaiyaa    (p.599 Dasam Granth)

Paahe gahe jab te tumre tab te kou aankh tare nahi aanyo|| Raam Raheem Puraan Kuraan aneyk kahai mat eyk na maanyo||

Sinmrit Shaastra Bed sabhai bahu bhed kahai ham ek naa jaanyo|| Sri asipaan kripaa tumri kar mai na kahyo sabh tohe bakhaanyo||863||

Dohraa

Sagal duaar kau chhaad kai gahyo tuhaaro duaar|| Bahe gahe ki laaj as Gobind daas tuhaar||864||

 

Anand Sahib

raamkalee mehlaa 3 anand
ik-oNkaar satgur parsaad.
anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.
satgur ta paa-i-aa sahj saytee man vajee-aa vaaDhaa-ee-aa.
raag ratan parvaar paree-aa sabad gaavan aa-ee-aa.
sabdo ta gaavhu haree kayraa man jinee vasaa-i-aa.
kahai naanak anand ho-aa satguroo mai paa-i-aa. ||1||
ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay.
har naal rahu too man mayray dookh sabh visaarnaa.
angeekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa.
sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray.
kahai naanak man mayray sadaa rahu har naalay. ||2||
saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai.
ghar ta tayrai sabh kichh hai jis deh so paav-ay.
sadaa sifat salaah tayree naam man vasaava-ay.
naam jin kai man vasi-aa vaajay sabad ghanayray.
kahai naanak sachay saahib ki-aa naahee ghar tayrai. ||3||
saachaa naam mayraa aaDhaaro.
saach naam aDhaar mayraa jin bhukhaa sabh gavaa-ee-aa.
kar saaNt sukh man aa-ay vasi-aa jin ichhaa sabh pujaa-ee-aa.
sadaa kurbaan keetaa guroo vitahu jis dee-aa ayhi vadi-aa-ee-aa.
kahai naanak sunhu santahu sabad Dharahu pi-aaro.
saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4||
vaajay panch sabad tit ghar sabhaagai.
ghar sabhaagai sabad vaajay kalaa jit ghar Dhaaree-aa.
panch doot tuDh vas keetay kaal kantak maari-aa.
Dhur karam paa-i-aa tuDh jin ka-o se naam har kai laagay.
kahai naanak tah sukh ho-aa tit ghar anhad vaajay. ||5||
saachee livai bin dayh nimaanee.
dayh nimaanee livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa.
tuDh baajh samrath ko-ay naahee kirpaa kar banvaaree-aa.
ays na-o hor thaa-o naahee sabad laag savaaree-aa.
kahai naanak livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. ||6||
aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo tay jaani-aa.
jaani-aa aanand sadaa gur tay kirpaa karay pi-aari-aa.
kar kirpaa kilvikh katay gi-aan anjan saari-aa.
andrahu jin kaa moh tutaa tin kaa sabad sachai savaari-aa.
kahai naanak ayhu anand hai aanand gur tay jaani-aa. ||7||
baabaa jis too deh so-ee jan paavai.
paavai ta so jan deh jis no hor ki-aa karahi vaychaari-aa.
ik bharam bhoolay fireh dah dis ik naam laag savaari-aa.
gur parsaadee man bha-i-aa nirmal jinaa bhaanaa bhaav-ay.
kahai naanak jis deh pi-aaray so-ee jan paav-ay. ||8||
aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee.
karah kahaanee akath kayree kit du-aarai paa-ee-ai.
tan man Dhan sabh sa-up gur ka-o hukam mani-ai paa-ee-ai.
hukam mannihu guroo kayraa gaavhu sachee banee.
kahai naanak sunhu santahu kathihu akath kahaanee. ||9||
ay man chanchlaa chaturaa-ee kinai na paa-i-aa.
chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa.
ayh maa-i-aa mohnee jin ayt bharam bhulaa-i-aa.
maa-i-aa ta mohnee tinai keetee jin thag-ulee paa-ee-aa.
kurbaan keetaa tisai vitahu jin moh meethaa laa-i-aa.
kahai naanak man chanchal chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. ||10||
ay man pi-aari-aa too sadaa sach samaalay.
ayhu kutamb too je daykh-daa chalai naahee tayrai naalay.
saath tayrai chalai naahee tis naal ki-o chit laa-ee-ai.
aisaa kamm moolay na keechai jit ant pachhotaa-ee-ai.
satguroo kaa updays sun too hovai tayrai naalay.
kahai naanak man pi-aaray too sadaa sach samaalay. ||11||
agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa.
anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay.
jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay.
aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa.
kahai naanak too sadaa agamm hai tayraa ant na paa-i-aa. ||12||
sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa.
paa-i-aa amrit gur kirpaa keenee sachaa man vasaa-i-aa.
jee-a jant sabh tuDh upaa-ay ik vaykh parsan aa-i-aa.
lab lobh ahaNkaar chookaa satguroo bhalaa bhaa-i-aa.
kahai naanak jis no aap tuthaa tin amrit gur tay paa-i-aa. ||13||
bhagtaa kee chaal niraalee.
chaalaa niraalee bhagtaah kayree bikham maarag chalnaa.
lab lobh ahaNkaar taj tarisnaa bahut naahee bolnaa.
khanni-ahu tikhee vaalahu nikee ayt maarag jaanaa.
gur parsaadee jinee aap taji-aa har vaasnaa samaanee.
kahai naanak chaal bhagtaa jugahu jug niraalee. ||14||
ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray.
jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay.
kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa Dhi-aavhay.
jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay.
kahai naanak sachay saahib ji-o bhaavai tivai chalaavahay. ||15||
ayhu sohilaa sabad suhaavaa.
sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa.
ayhu tin kai man vasi-aa jin Dharahu likhi-aa aa-i-aa.
ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa.
kahai naanak sabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16||
pavit ho-ay say janaa jinee har Dhi-aa-i-aa.
har Dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee Dhi-aa-i-aa.
pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa.
kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa.
kahai naanak say pavit jinee gurmukh har har Dhi-aa-i-aa. ||17||
karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay.
nah jaa-ay sahsaa kitai sanjam rahay karam kamaa-ay.
sahsai jee-o maleen hai kit sanjam Dhotaa jaa-ay.
man Dhovahu sabad laagahu har si-o rahhu chit laa-ay.
kahai naanak gur parsaadee sahj upjai ih sahsaa iv jaa-ay. ||18||
jee-ahu mailay baahrahu nirmal.
baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa.
ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa.
vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa.
kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay tinee janam joo-ai haari-aa. ||19||
jee-ahu nirmal baahrahu nirmal.
baahrahu ta nirmal jee-ahu nirmal satgur tay karnee kamaanee.
koorh kee so-ay pahuchai naahee mansaa sach samaanee.
janam ratan jinee khati-aa bhalay say vanjaaray.
kahai naanak jin man nirmal sadaa raheh gur naalay. ||20||
jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai.
hovai ta sanmukh sikh ko-ee jee-ahu rahai gur naalay.
gur kay charan hirdai Dhi-aa-ay antar aatmai samaalay.
aap chhad sadaa rahai parnai gur bin avar na jaanai ko-ay.
kahai naanak sunhu santahu so sikh sanmukh ho-ay. ||21||
jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai.
paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay.
anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay.
fir mukat paa-ay laag charnee satguroo sabad sunaa-ay.
kahai naanak veechaar daykhhu vin satgur mukat na paa-ay. ||22||
aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee.
banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee.
jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee.
peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee.
kahai naanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. ||23||
satguroo binaa hor kachee hai banee.
banee ta kachee satguroo baajhahu hor kachee banee.
kahday kachay sunday kachay kacheeN aakh vakhaanee.
har har nit karahi rasnaa kahi-aa kachhoo na jaanee.
chit jin kaa hir la-i-aa maa-i-aa bolan pa-ay ravaanee.
kahai naanak satguroo baajhahu hor kachee banee. ||24||
gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o.
sabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o.
sabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o.
aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay.
kahai naanak sabad ratan hai heeraa jit jarhaa-o. ||25||
siv sakat aap upaa-ay kai kartaa aapay hukam vartaa-ay.
hukam vartaa-ay aap vaykhai gurmukh kisai bujhaa-ay.
torhay banDhan hovai mukat sabad man vasaa-ay.
gurmukh jis no aap karay so hovai aykas si-o liv laa-ay.
kahai naanak aap kartaa aapay hukam bujhaa-ay. ||26||
simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee.
tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee.
tihee gunee sansaar bharam sutaa suti-aa rain vihaanee.
gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh amrit banee.
kahai naanak so tat paa-ay jis no an-din har liv laagai jaagat rain vihaanee. ||27||
maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai.
manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay.
os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay.
aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai.
kahai naanak ayvad daataa so ki-o manhu visaaree-ai. ||28||
jaisee agan udar meh taisee baahar maa-i-aa.
maa-i-aa agan sabh iko jayhee kartai khayl rachaa-i-aa.
jaa tis bhaanaa taa jammi-aa parvaar bhalaa bhaa-i-aa.
liv chhurhkee lagee tarisnaa maa-i-aa amar vartaa-i-aa.
ayh maa-i-aa jit har visrai moh upjai bhaa-o doojaa laa-i-aa.
kahai naanak gur parsaadee jinaa liv laagee tinee vichay maa-i-aa paa-i-aa. ||29||
har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay.
mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay.
aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay.
jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay.
har aap amulak hai bhaag tinaa kay naankaa jin har palai paa-ay. ||30||
har raas mayree man vanjaaraa.
har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee.
har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee.
ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa.
kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31||
ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay.
pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay.
har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay.
ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur milai jis aa-ay.
kahai naanak hor an ras sabh veesray jaa har vasai man aa-ay. ||32||
ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa.
har jot rakhee tuDh vich taa too jag meh aa-i-aa.
har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa.
gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat nadree aa-i-aa.
kahai naanak sarisat kaa mool rachi-aa jot raakhee taa too jag meh aa-i-aa. ||33||
man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa.
har mangal gaa-o sakhee garihu mandar bani-aa.
har gaa-o mangal nit sakhee-ay sog dookh na vi-aapa-ay.
gur charan laagay din sabhaagay aapnaa pir jaap-ay.
anhat banee gur sabad jaanee har naam har ras bhogo.
kahai naanak parabh aap mili-aa karan kaaran jogo. ||34||
ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tuDh karam kamaa-i-aa.
ke karam kamaa-i-aa tuDh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa.
jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa.
gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa.
kahai naanak ayhu sareer parvaan ho-aa jin satgur si-o chit laa-i-aa. ||35||
ay naytarahu mayriho har tum meh jot Dharee har bin avar na daykhhu ko-ee.
har bin avar na daykhhu ko-ee nadree har nihaali-aa.
ayhu vis sansaar tum daykh-day ayhu har kaa roop hai har roop nadree aa-i-aa.
gur parsaadee bujhi-aa jaa vaykhaa har ik hai har bin avar na ko-ee.
kahai naanak ayhi naytar anDh say satgur mili-ai dib darisat ho-ee. ||36||
ay sarvanhu mayriho saachai sunnai no pathaa-ay.
saachai sunnai no pathaa-ay sareer laa-ay sunhu sat banee.
jit sunee man tan hari-aa ho-aa rasnaa ras samaanee.
sach alakh vidaanee taa kee gat kahee na jaa-ay.
kahai naanak amrit naam sunhu pavitar hovhu saachai sunnai no pathaa-ay. ||37||
har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa.
vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa.
gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa.
tah anayk roop naa-o nav niDh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa.
kahai naanak har pi-aarai jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa. ||38||
ayhu saachaa sohilaa saachai ghar gaavhu.
gaavhu ta sohilaa ghar saachai jithai sadaa sach Dhi-aavhay.
sacho Dhi-aavahi jaa tuDh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay.
ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay.
kahai naanak sach sohilaa sachai ghar gaavhay. ||39||
anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray.
paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray.
dookh rog santaap utray sunee sachee banee.
sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee.
suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray.
binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1||


 
Tva Prasaadh|| Swayye||   
Deenan ki pratipaal karai nit sant ubaar ganiman gaarai||   
Pachchh pasoo nag naag naraadhap sarab samai sabh ko pratipaarai||   
Pokhat hai jal mai thal mai pal mai kal(i) ke nahoon karam bichaarai||   
Deen daeaal daeaa nidh dokhan dekhat hai par det na haarai||1||243||   
Daahat hai dukh dokhan kau dal dujan ke pal mai dal dhaarai||   
Khandh akhandh prachandh pahaaran pooran prem kee preet sabhaarai||   
Paar na paae sakai padmaa pat Bed Kateb abhed uchaarai||   
Rojee hee raaj bilokat raajak rokh roohaan kee rojee na taarai||2||244||   
Keet patang kurang bhujangam bhoot bhavikkh bhavaan banaae||   
Dev adev khapey ahanmev na bhev lakhio bhram sio bharmaae||   
Bed Puraan Kateb Kuraan haseb thake kar haath na aae||   
Pooran prem prabhaao binaa pat sio kin sri padmaa pat paae||3||245||   
aadh anant agaadh advaikh su bhoot bhavikkh bhavaan abhai hai||   
Ant(i) biheen anaatam aap adaag adokh achhiddra achhai hai||   
Logan ke kartaa hartaa jal mai thal mai bhartaa Prabh vai hai||   
Deen daeaal daeaa kar sri pat sundar sri padmaa pat ey hai||4||246||   
Kaam na krodh na lobh na moh na rog na sog nab hog na bhai hai||   
Deh biheen saneh sabho tan neh birkat ageh achhai hai||   
Jaan ko det ajaan ko det jameen ko det jamaan ko dai hai||   
Kaahe ko dholat hai tumree sudh sundar sri padmaa pat(i) laihai||5||247||   
Rogan te ar sogan te jal jogan te bahu bhaant bachaavai||   
Sattru anek chalaavat ghaav too tan ek na laagan paavai||   
Raakhat hai apno kar dai kar paap sanbooh na bhetan paavai||   
Aur kee baat kahaa kah to saun su pet hee ke pat beech bachaavai||6||248||   
Jachh bhujang su daanav dev abev tumai sabh hee kar dhiaavain||   
Bhoom akaas pataal rasaatal Jachchh bhujang sabhai sir niaavain||   
Paae sakai nahee paar prabhaa hoo ko net hee netah Bed bataavain||   
Khoj thake sabh hee khujooaa sur haar pare Har(i) haath na aavai||7||249||   
Naarad se chaturaanan se Rumnaaa rikh se sabh hoon mil gaaio||   
Bed Kateb na bhed lakhio sabh haar pare Har haath na aaio||   
Paae sakai nahee paar Umaapat Siddh Sanaath sanantan dhiaaio||   
Dhiaan dharo tih ko man main jih ko amitoj sabhai jag chhaaio||8||250||   
Bed Puraan Kateb Kuraan abhed nripaan sabhai pach haare||   
Bhed na paae sakio anbhed ko khedat hai anchhed pukaare||   
Raag na roop na rekh na rang na saak na sog na sang tihaare||   
aadh anaadh agaadh abhekh advaikh japio tin hee kul taare||9||251||   
Teerath kot kiey isnaan diey bahu daan mahaa brat dhaare||   
Des phirio kar bhes tapodhan des dhare na mile Har piaare||    
aasan kot kare astaang dhare bahu niaas kare much kaare||   
Deen daeaal akaal bhaje bin ant ko ant ke dhaam sidhaare||10||252|| 


Œ‰
Ik Ongkar Satigur Prasad

Sri Mukhvak Patshahi Dasvee

Tav Prasad Chaupai

Pranvau aad ekankara.
Jal Thal mahial keeo pasara.

Aad purakh ab(i)gat abinasi.
Lok chatur das jot prakasi.

Hasat keet ke beech samana.
Rav rank jeh ik sar jana.

Advai alakh purakh abigami.
Sab ghat ghat ke antarjami.

Alakh roop achhai an-bhekha.
Rag rang jeh rup na rekha.

Baran chehan sabh-hun te niara.
Aad purakh advai ab kara.

Baran chehan jeh jat na pata.
Satr mitr jeh tat na mata.

Sabh te dur sabhan te near.
Jal thal mahial Jah(i) basera.

Anhad rup anahad bani.
Charn saran jeh basat bhavani.

Brahma, bisan ant nahi paeo.
Net net much char bataeo.

Kot indr, upindr banae.
Brahma, rudr upae khapae.

Lok chatur das khel rachaeo.
Bahur aap hi beech milaeo.

Danav dev phanind apara.
Gandharb jachh rache sub-chara.

Bhut bhavik bhavan kahani.
Ghat ghat ke pat pat ki jani.

Tat mat jeh jat na pata.
Ek rang kahu nahi rata.

Sarab jot ke beech samana.
Sabh hun sarab thaur pahchana.

Kal rehat ankal sarupa.
Alakh purakh ab gat avdhuta.

Jat pat jeh chehan na barna.
Ab gat dev achhai an bharma.

Sabh ko kal sabhan ko karta.
Rog sog dokhon ko harta.

Ek chit jeh ik chhin dhiayo.
Kal phas ke beech na ayo.
Shabad||   
Ik Oankaar Sri Waheguroo ji ki Fateh||   
RaamkaliPaat(i)shaaji10||   
Re man aiso kar(i) sanniaasaa||    
Ban se sadan sabhai kar(i) samjhoh man himaah(i) udaasaa||aa|| Rahaao||   
Jat kijataa jog ko majjan(u) nem ke nakhan ba?haao||   
Gayaan guroo aatam updeshoh naam bibhoot lagaao||1||   
Alap ahhaar sulap sinindraa dayaa chhimaa tan preet(i)||   
Sil santokh sadaa nribeehibo hvaiho tigun ateet(i)||2||   
Kaam krodh hankaar lobh hath moh na man so lyaavai||   
Tab hiaatam tat ko dares param purakh kah paavai||3||1||   
RaamkaliPaat(i) shaabi10||   
Re man eh(i) bidh(i) jog(u) kamaao||   
Singisaach akapt kanthlaa dhiaan bibhoot cha?gaai||1||Rahaao||   
Taatigahu aatam bas(i) kar kibhichchhaa naam adhaarang||   
Baaje param taar tat(u) Har(i) ko upjai raag rasaarang||1||   
Ughtaitaan tarang rang(i) at(i) gyaan geet bandhaanang||   
Chak(i) chak(i) rahe dev daanav mun(i) chhak(i) chhak(i) byom bivaanang||2||   
aatam updesh bhes(i) sanjam ko jaap(i) sanjam ko jaap su ajapaa jaape||   
Sadaa rahi kanchan kikaayaa kaal na kah-hoon byaape||3||2||   
RaamkaliPaatshaahi10||   
Praaniparam purakh pakh laago||   
Sovat kahaa moh nindraa mai kah-hoon suchit havaijaajo||1|| Rahaao||   
Auran kah updeshat hai pasu tohe prabhdh na laage||   
Sinchat kahaa pare bikhiyan kah kab-hu bikhai ras tyaago||1||   
Kaval karam bharam ke cheenoh dharam karam anuraago||   
Sangrah(i) karo sadaa simran ko param paap taj(i) bhaago||2||   
Jaa te dookh paap nah(i) bhetai kaal jaal te taago||   
Jau such chaaho sadaa sabhan kau tau har(i) ke raspaago||3||3||   
Raag(u) Sorath(i) Paat(i)shaahi10||   
Prabhjoo tokah(i) laaj hamaaree|| Neel Kanth narhar(i) naaraain neel basan banbaaree||1||Rahaao||   
Param purakh parmeshvar suaamipaavan paun ahaaree||   
Maadhav mahaa jot(i) madhu mardan maan mukand muraaree||1||   
Nirbikaar nirjur nindraabin(u) nirbikh narak nivaaree||   
Kripaasindh kaal trai darsikukrit pranaasankaaree||2||   
Dhanupaan dhrit maan dharaadhar an(i) bikaar as(i) dhaaree||   
Hau mat(i) mand charan sharnaagat(i) kar(i) gaih lehu ubaaree||3||1||   
Raag(u) Kaliyaan Paat(i) shaahi10||   
Bin Kartaar na kirtam maano||   
aadh ajon(i) ajai abinaashitih patmeshar jaano|| 1||Rahaao||   
Kahaa bhayo jo aan(i) jagat mai dasak(u) asur Har(i) ghaae||   
Adhik prapanch dikhaae sabhan kah aapah(i) Brahm(u) kahaae||1||   
Bhanjan ga?han samrath sadaa prabh so kim jaat ginaayo||   
Taa te sarab kaal ke as(i) kau ghaae bachaae na aayo||2||   
Kaise tohe taar(i) hai sun(i) ja? aap ?ubyo bhav saagar||   
Chhutiho kaal phaas te tab higaho sharan(i) jagtaagar||3||1||   
Khiaal Paat(i)shaahi10||   
Mitra piaare noon haal mureedaan daa saihnaa||   
Tudh(u) bin(u) rog(u) rajaaeeaan daa o?han naag nivaasaan de raihnaa||   
Sool suraahikhanjar(u) piaalaa bing kasaaeeaan daa saihnaa||   
Yaara?e daa saanoon satthar(u) changaa bhatth khe?iaan daa raihnaa||1||1||   
Tilang KaafiPaat(i)shaahi10||   
Keval kaal ek kartaar||   
aadh ant anant(i) moorat ga?han bhanjanhaar||1||Rahaao||   
Nind ustat jaun ke sam shattru mittra na koe||   
Kaun baat paritisaipath saarthi rath hoe||1||   
Taat maat na jaat jaakar putra pautra mukand||   
Kaun kaaj kahaahenge te aan(i) devak(i) nand||2||   
Dev dait disaa veesaa jihkeen sarab pasaar||   
Kaun upmaa taun ko mukh let naam(u) muraar||3||1||   
Raag(u) Bilaaval Paat(i)shaahi10||   
So kim maanas roop kahaae||   
Siddh samaadh saadh kar haare kyauhoon na dekhan paae||1|| Rahaao||   
Naarad Biaas Paraasar Dhrooaa se dhyaavat dhyaan lagaae||   
Bed puraan haar hath chhaa?io tadap(i) dhyaan na aae||1||   
Daanav dev pisaach pret te natah(i) net(i) kahaae||   
Soochham te soochham kar cheene briddhan briddh bataae||2||   
Bhoom akaash pataal sabhau saj(i) ek anek sadaae||   
So nar kaal phaas te baache jo Har(i) sharan sidhaae||3||1||   
Raag(u) DevgandhaariPaat(i)shaahi10||   
Ik bin doosar so na chinaar||   
Bhanjan ga?han samrath sadaa prabh jaanat hai kartaar||1|| Rahaao||   
Kahaa bhaio jo at(i) hit chit kar bahubidh(i) silaa pujaaee||   
Paan thake paahin kahh parsat kachhu kar siddh na aaee||1||   
Achchhat dhoop deep arpat hai paahan kachhoo na khai hai||   
Taa mai kahaan siddh hai re ja? tohe kachhoo bar dai hai||2||   
Jau jiya hot det kachhu tuh(i) kar man bach karam bichaar||   
Kecal ek sharan(i) suaamibin yau nah(i) katah(i) udhaar||3||1||   
Raag(u) DevgandhaariPaat(i)shaahi10||   
Bin Har(i) Naam na baachan pai hai||   
Chaudha lok jaah(i) bas(i) keena taa te kahaan palai hai||1||Rahaao||   
Raam Raheem ubaar na sak(i) hai jaa kar naam ratai hai|| Brahmaa Bishan Rudra sooraj sas(i) te bas(i) kaal sabhai hai||1||   
Bed Puraan Kuraan sabhai mar jaakah net(i) kahai hai||    
Indra phanindra munindra kalap bahu dhyaavat dhyaan na ai hai||2||   
Jaa kar roop rang nah(i) janiyat so kim syaam kahai hai||   
Chhut-ho kaal jaal te tab hitaah(i) charan laptai hai||3||2||